Ajuntament de Reus
bank-phrom
28/05/2024

Redacció del "Nou pla museològic del Museu de Reus"

El Museu de Reus va encarregar la redacció del «Nou Pla museològic» a Stoa Propostes Culturals, el qual es va realitzar amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

plat1627reus

En el context actual, per obtenir un millor profit cultural, educatiu i turístic del patrimoni cultural de Reus cal revisar el posicionament i redefinir les eines d’organització i gestió. Es necessari, per una banda, valorar l’evolució de les iniciatives i projectes que tenen a veure amb les dues seus actuals del Museu. Per altra part, al Museu li cal consolidar la visió més àmplia del patrimoni local que va més enllà dels límits de la col·lecció de bens mobles i s'estén a la resta d'indrets patrimonials municipals.

La ineludible necessitat d’actualització i renovació dels espais museístics ha de tenir continuïtat amb la història del museu. El Museu té l’oportunitat de revisar les seves funcions i serveis, els seus discursos expositius i la seva organització per tal d’esdevenir el conjunt museístic que Reus es mereix i necessita.

Per aconseguir-ho cal tenir present que qualsevol decisió que afecti la planificació dels museus i del patrimoni és fonamental que se sustenti en una acurada planificació i sobre la base d’un ampli consens. Per tant, cal identificar i conèixer la multiplicitat d’interessos i requisits d’una acció d’aquest tipus i s’han d’establir els mecanismes necessaris per tal de poder assegurar el control i la coordinació òptims en totes i cadascuna de les fases del procés.

És imprescindible disposar d’un document on es plantegi el marc general de l’acció. Cal un pla director museològic que determini els paràmetres d’actuació: objectius generals, característiques, dimensionament, organització funcional i espacial, plantejament del relat expositiu, tipus de serveis per als diferents tipus de públics i fases d’execució de les actuacions que cal dur a terme.

En concret, la redacció d’aquest pla museològic, entès com a instrument estratègic de planificació, ha de donar resposta als grans reptes plantejats, que podríem resumir en aquests quatre punts:

  1. La concreció del marc general de l’acció i dels objectius i estratègies en què se sustenta la redefinició del patrimoni museístic de la ciutat, aspecte fonamental per afermar-ne el sentit i la coherència.

  2. La determinació dels destinataris reals i potencials, qüestió clau per garantir l’èxit del patrimoni museístic.

  3. La definició, el dimensionament i l’organització dels serveis, espais i programes d’actuació, qüestió clau per garantir-ne una bona planificació.

  4. L’estratègia de gestió, qüestió clau per garantir el correcte funcionament i la viabilitat del sistema museístic local.

El Museu de Reus va encarregar la redacció del «Nou Pla museològic» a Stoa Propostes Culturals, el qual es va realitzar amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

 


Col·laboradors